Vem gör vad - Brf Lärkan

Go to content
Exempel på arbetsuppgifter i en bostadsrättsförening

Här finner du ett antal exempel på sådana arbetsuppgifter som kontinuerligt behöver utförs för att en bostadsrättsförening ska fungera. Det måste alltså finnas någon som ta sig an var och en av dessa (och andra liknande) uppgifter.

Att någon måste göra det betyder inte att det behöver vara en enda person. I allmänhet krävs flera personers engagemang. Men faktum kvarstår – för varje arbetsuppgift gäller att någon måste utföra den.

Många föreningar anlitar en förvaltare för flertalet av uppgifterna (utom för dem som hör direkt till ordförandens och sekreterarens roll i styrelsen).

Någon måste exempelvis …

 • företräda föreningen och vara föreningens ansikte utåt, det vill säga vara tillgänglig på telefon, svara på brev och mejl, träffa personer och delta i möten om olika ärenden som rör föreningen …
 • utöva regelbunden tillsyn gemensamma utrymmen (såsom trappuppgångar, korridorer, källare, soprum, garage, cykelförråd, tvättstuga, gård) och se till att allting fungerar, byta trasiga lampor och på annat lämpligt sätt åtgärda det som inte fungerar
 • finnas tillgänglig vid olika slag av akuta problem som uppstår, lösa problem, beställa tjänster
 • vid behov anlita reparatörer, hantverkare, serviceföretag (beställa, ta emot, instruera, kontrollera)
 • utföra allt övrigt underhållsarbete i fastigheten och på gården såsom att klippa gräsmattor, skotta snö, sköta rabatter och planteringar, justerar lås och dörrstängare …
 • köpa hem allt material och alla redskap och verktyg som behövs för att allt ska fungera i fastigheten och på gården
 • svara på frågor och ta emot synpunkter (inklusive klagomål) från föreningens egna medlemmar, lösa akuta problem av allehanda slag ...
 • genomföra ”obekväma samtal” och hantera andra ”besvärliga ärenden” såväl internt som externt
 • sköta kontakterna med de olika företag och organisationer som föreningens har serviceavtal eller annan typ av samarbete med
 • ta hand om inkommande post
 • ta hand om (granska och bedöma) inkommande fakturor
 • reda ut förekommande fel i inkommande fakturor, kontakta berört företag (eller annan fakturautställare), se till att felet blir rättat
 • slutgranska och attestera alla fakturor före betalning
 • bedöma behoven av mer långsikt underhåll av fastigheten, fatta beslut om åtgärder med utgångspunkt från aktuella ekonomiska förutsättningar, se till att underhållsplanen förnyas och hålls levande
 • genomföra upphandlingar av olika slag - utforma offertförfrågningar, granska, bedöma och jämföra offerter, fatta beslut om antaganden av offerter, förhandla med utförare och säljare
 • finnas tillgänglig och vara behjälplig vid olika former av underhålls- och reparationsarbeten i fastigheten
 • hanterar praktiska frågor som rör föreningens garageplatser och fasta gårdsparkeringar
 • skriva hyreskontrakt för garageplatser
 • hålla sig underrättad om sådana aktuella ekonomiska förhållanden som berör föreningen och kontinuerligt följa med i och försöka förstå pengaflödet bakom föreningens verksamhet
 • utforma föreningens årsbudget
 • upprätta bokslut och skriva bokslutskommentarer och årsredovisningar
 • hålla fortlöpande kontakt med föreningens bank och förhandla med banken när lån som ska omsättas
 • hantera olika typer av ärenden rörande försäljningar och nya lägenhetskontrakt, svara på frågor från mäklare, ta fram begärda upplysningar (inklusive kreditupplysningar), lämna upplysningar till presumtiva köpare, hantera ärenden som rör pantsättning av lägenheter
 • utföra aktuella engångsuppdrag av typen fastighetsdeklaration, energideklaration och fastighetsregister
 • registrera föreningens aktuella styrelse hos Boverket
 • planera och leda styrelsens arbete - kalla till, förbereda, leda och följa upp styrelsemöten
 • föra anteckningar vid styrelsemöten, skriva och distribuera protokoll
 • förbereda val till styrelsen, ta fram förslag på personer som kan ingå i styrelsen
 • förbereda föreningsstämmor – informera alla medlemmar om stämman, skriva kallelser och dela ut, föra protokoll under stämman
 • verkställa föreningsstämmans beslut om arvoden och se till att utbetalningen av dem blir korrekt
 • följa upp förbrukning av el, vatten och fjärrvärme
 • vara kontaktperson till det företag som distribuerar bredband, TV och telefoni
 • hjälpa till med det praktiska arbetet vid medlemsträffar av typen årsmöten och andra gemensamma aktiviteter
 • se till att föreningens alla olika sorters handlingar och papper sorteras, ordnas och förvaras på ett rationellt sätt
  
och kanske också …

 • utforma och administrera föreningens hemsida

Oavsett hur en bostadsrättsförening väljer att hantera allt detta: Styrelsen är fortfarande ansvarig, och någon måste göra arbetet.

Back to content